હિંડનબર્ગ રિપોર્ટના કારણે ગૌતમ અદાણીએ 3 દિવસમાં ગુમાવ્યા 5.6 લાખ કરોડ, વિશ્વના ટોપ અબજોપતિની લિસ્ટમાં 4થા સ્થાનેથી 11માં સ્થાને સરક્યા

હિંડનબર્ગ રિપોર્ટના કારણે ગૌતમ અદાણીએ 3 દિવસમાં ગુમાવ્યા 5.6 લાખ કરોડ, વિશ્વના ટોપ અબજોપતિની લિસ્ટમાં 4થા સ્થાનેથી 11માં સ્થાને સરક્યા