હિંડનબર્ગે અદાણી ગ્રૂપ પર લગાવ્યો શેરોના ભાવમાં ચેડા કર્યાનો આરોપ; ન્યુઝ પછી અદાણીની કંપનીઓના શેરમાં 20% સુધીનો કડાકો

હિંડનબર્ગે અદાણી ગ્રૂપ પર લગાવ્યો શેરોના ભાવમાં ચેડા કર્યાનો આરોપ; ન્યુઝ પછી અદાણીની કંપનીઓના શેરમાં 20% સુધીનો કડાકો