અદાણી ગ્રૂપે સમય પહેલા જ ચૂકવી દીધી 2.15 બિલિયન ડોલરની લોન, 31 માર્ચની હતી ડેડલાઈન; શેરની કિંમતોમાં વધારો થવાની સંભાવના

અદાણી ગ્રૂપે સમય પહેલા જ ચૂકવી દીધી 2.15 બિલિયન ડોલરની લોન, 31 માર્ચની હતી ડેડલાઈન; શેરની કિંમતોમાં વધારો થવાની સંભાવના