ગુજરાતના નવસારીમાં હાફ મર્ડરના આરોપીએ આવેશમાં આવીને ચાલુ કોર્ટે મહિલા જજ પર ફેંક્યો પથ્થર, અગાઉ પણ કરી ચુક્યો છે ચપ્પ્લથી હુમલો

ગુજરાતના નવસારીમાં હાફ મર્ડરના આરોપીએ આવેશમાં આવીને ચાલુ કોર્ટે મહિલા જજ પર ફેંક્યો પથ્થર, અગાઉ પણ કરી ચુક્યો છે ચપ્પ્લથી હુમલો