હિમાચલ ચૂંટણી: હિમાચલ પ્રદેશમાં AAPને ઝટકો, પ્રદેશ સહ પ્રભારી કુલવંત સિંહ ભાઠ ભાજપમાં જોડાયા

હિમાચલ ચૂંટણી: હિમાચલ પ્રદેશમાં AAPને ઝટકો, પ્રદેશ સહ પ્રભારી કુલવંત સિંહ ભાઠ ભાજપમાં જોડાયા