દિલ્હી વિધાનસભામાં નોટોની ગડ્ડીઓ લઈ પહોચ્યા AAP ધારાસભ્ય મોહિન્દર ગોયલ, કહ્યું- હોસ્પિટલોમાં પૈસા લઈને માફિયાઓ આપી રહ્યા છે નોકરી, મને ચુપ રહેવા આપી રિશ્વત

દિલ્હી વિધાનસભામાં નોટોની ગડ્ડીઓ લઈ પહોચ્યા AAP ધારાસભ્ય મોહિન્દર ગોયલ, કહ્યું- હોસ્પિટલોમાં પૈસા લઈને માફિયાઓ આપી રહ્યા છે નોકરી, મને ચુપ રહેવા આપી રિશ્વત