પંજાબની જેમ ગુજરાતમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી CMના ચહેરાની પસંદગી માટે અભિયાન ચલાવશે, લોકો પાસેથી સૂચનો મેળવશે

પંજાબની જેમ ગુજરાતમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી CMના ચહેરાની પસંદગી માટે અભિયાન ચલાવશે, લોકો પાસેથી સૂચનો મેળવશે