સરકારી જાહેરાતોની આડમાં રાજકીય જાહેરાતો કરવા માટે AAP ને મળી રૂ. 163 કરોડની નોટિસ

સરકારી જાહેરાતોની આડમાં રાજકીય જાહેરાતો કરવા માટે AAP ને મળી રૂ. 163 કરોડની નોટિસ