ગુજરાતમાં AAPની મફતની રેવડીનું સુરસુરિયું; આપ ના સીએમ ઉમેદવાર ઈસુદાન ગઢવી સહિત ગોપાલ ઈટાલીયા અને અલ્પેશ કથીરિયાની હાર

ગુજરાતમાં AAPની મફતની રેવડીનું સુરસુરિયું; આપ ના સીએમ ઉમેદવાર ઈસુદાન ગઢવી સહિત ગોપાલ ઈટાલીયા અને અલ્પેશ કથીરિયાની હાર