શ્રદ્ધાની હત્યા બાદ આફતાબ તે જ ફ્લેટમાં બીજી યુવતીને પણ લાવ્યો, શ્રદ્ધાના પિતાએ તેને લવ જેહાદ કહીને ફાંસી આપવા કહ્યું

શ્રદ્ધાની હત્યા બાદ આફતાબ તે જ ફ્લેટમાં બીજી યુવતીને પણ લાવ્યો, શ્રદ્ધાના પિતાએ તેને લવ જેહાદ કહીને ફાંસી આપવા કહ્યું