આર્જેન્ટિનાના મંત્રીએ ભારતના વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરને ભેટમાં આપી મેસ્સીની જર્સી

આર્જેન્ટિનાના મંત્રીએ ભારતના વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરને ભેટમાં આપી મેસ્સીની જર્સી