ગુજરાત: સુરતમાં કોસંબા નજીક કારને બચાવવા ડમ્પરે મારી બ્રેક તો પાછળથી બસ ઘુસી ગઈ, લાશો કાઢવા JCBની મદદ લેવાઈ, 2 ના મોત, ઘણા ઘાયલ

ગુજરાત: સુરતમાં કોસંબા નજીક કારને બચાવવા ડમ્પરે મારી બ્રેક તો પાછળથી બસ ઘુસી ગઈ, લાશો કાઢવા JCBની મદદ લેવાઈ, 2 ના મોત, ઘણા ઘાયલ