આંધ્રપ્રદેશની તેલ ફેકટરીમાં ગૂંગળામણને કારણે 7 મજૂરોના મોત, સફાઈ કરવા ઓઈલ ટેન્કરમાં ઉતર્યા હતા

આંધ્રપ્રદેશની તેલ ફેકટરીમાં ગૂંગળામણને કારણે 7 મજૂરોના મોત, સફાઈ કરવા ઓઈલ ટેન્કરમાં ઉતર્યા હતા