બાંગ્લાદેશથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરનાર છ બાંગ્લાદેશીઓ અને એક એજન્ટને સુરત પોલીસે ઝડપી પાડ્યા

બાંગ્લાદેશથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરનાર છ બાંગ્લાદેશીઓ અને એક એજન્ટને સુરત પોલીસે ઝડપી પાડ્યા