7  કિલો વજન અને 2 ફિટ લંબાઈ સાથે મહિલા એ આપ્યો સુપરસાઈઝ બેબી ને જન્મ, ડોક્ટર પણ થયા અચંભિત

7 કિલો વજન અને 2 ફિટ લંબાઈ સાથે મહિલા એ આપ્યો સુપરસાઈઝ બેબી ને જન્મ, ડોક્ટર પણ થયા અચંભિત