વિશ્વની ટોચની 50 ફિલ્મોમાં RRRને મળ્યું 9મું સ્થાન; ભારતીય ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ ઓલ ધેટ બ્રીથ્સ 32માં ક્રમે

વિશ્વની ટોચની 50 ફિલ્મોમાં RRRને મળ્યું 9મું સ્થાન; ભારતીય ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ ઓલ ધેટ બ્રીથ્સ 32માં ક્રમે