આફ્રિકન દેશ ટોગોના 40 કમાન્ડો રાજસ્થાનના જોધપુરમાં લઇ રહ્યા છે ટ્રેનિંગ, રાષ્ટ્રપતિ-VIPની સિક્યોરિટી અને ભીડ કંટ્રોલ મેનેજમેન્ટની લેશે ટ્રેનિંગ

આફ્રિકન દેશ ટોગોના 40 કમાન્ડો રાજસ્થાનના જોધપુરમાં લઇ રહ્યા છે ટ્રેનિંગ, રાષ્ટ્રપતિ-VIPની સિક્યોરિટી અને ભીડ કંટ્રોલ મેનેજમેન્ટની લેશે ટ્રેનિંગ