ભુજ નજીક એક માઇલ સ્ટોનની ખાણમાં ભેખડ ધસી પડતા બે તોતિંગ હિટાચી અને ટ્રેકનો બૂકડો બોલી ગયો, 3ના મોત

ભુજ નજીક એક માઇલ સ્ટોનની ખાણમાં ભેખડ ધસી પડતા બે તોતિંગ હિટાચી અને ટ્રેકનો બૂકડો બોલી ગયો, 3ના મોત