ગુજરાતના અમદાવાદમાં કોલેજ સમયે યુવતીએ રિજેક્ટ કર્યું હતું પ્રપોઝલ, 1.5 વર્ષ પછી સનકી યુવકે ઘરમાં ઘૂસીને કર્યો હત્યાનો પ્રયાસ

ગુજરાતના અમદાવાદમાં કોલેજ સમયે યુવતીએ રિજેક્ટ કર્યું હતું પ્રપોઝલ, 1.5 વર્ષ પછી સનકી યુવકે ઘરમાં ઘૂસીને કર્યો હત્યાનો પ્રયાસ