2023 પ્રજાસતાક દિવસ : દિલ્હી માં આ વખત એ ભારતીય 105mm ની ફિલ્ડ ગન નો થશે ઉપયોગ

2023 પ્રજાસતાક દિવસ : દિલ્હી માં આ વખત એ ભારતીય 105mm ની ફિલ્ડ ગન નો થશે ઉપયોગ