ટોયોટાએ ભારતમાં રજૂ કરી નવી ‘લેન્ડ ક્રુઝર LC300’, કિંમત 2.1 કરોડ રૂપિયાથી શરુ થવાની સંભાવના

ટોયોટાએ ભારતમાં રજૂ કરી નવી ‘લેન્ડ ક્રુઝર LC300’, કિંમત 2.1 કરોડ રૂપિયાથી શરુ થવાની સંભાવના