દિલ્હી રમખાણો પર આધારિત ફિલ્મ ‘2020 Dehli’ નું શૂટિંગ શરૂ;  મોટા પડદા પર જોવા મળશે  CAA અને NRC પ્રોટેસ્ટની ઘટનાઓ

દિલ્હી રમખાણો પર આધારિત ફિલ્મ ‘2020 Dehli’ નું શૂટિંગ શરૂ; મોટા પડદા પર જોવા મળશે CAA અને NRC પ્રોટેસ્ટની ઘટનાઓ