2010 માં કામ કરતા રુપિન્દર સિંહ સોઢીએ અમુલમાં 12 વર્ષ MD રહ્યા પછી લીધી હંમેશા માટે રજા, જયન મેહતા હવે પદ સંભાળશે

2010 માં કામ કરતા રુપિન્દર સિંહ સોઢીએ અમુલમાં 12 વર્ષ MD રહ્યા પછી લીધી હંમેશા માટે રજા, જયન મેહતા હવે પદ સંભાળશે