2000ની ચલણી નોટો પરત ખેચવા ભાજપના સાંસદ સુશીલ મોદીની રાજયસભામાં માંગ; કહ્યું ‘સંગ્રહખોરી, કાળા નાણાથી બચવા આ નિર્ણય લેવો જરૂરી’

2000ની ચલણી નોટો પરત ખેચવા ભાજપના સાંસદ સુશીલ મોદીની રાજયસભામાં માંગ; કહ્યું ‘સંગ્રહખોરી, કાળા નાણાથી બચવા આ નિર્ણય લેવો જરૂરી’