જોશીમઠમાં 2 લક્ઝરી હોટલ મલારી ઇન અને માઉન્ટ વ્યૂ તોડી પાડવામાં આવશે, પહોંચ્યું બુલડોઝર, સુપ્રીમ કોર્ટનો તાત્કાલિક સુનાવણી માટે ઇનકાર

જોશીમઠમાં 2 લક્ઝરી હોટલ મલારી ઇન અને માઉન્ટ વ્યૂ તોડી પાડવામાં આવશે, પહોંચ્યું બુલડોઝર, સુપ્રીમ કોર્ટનો તાત્કાલિક સુનાવણી માટે ઇનકાર