ગુજરાત: અમદાવાદની મોદી આઈ કેર હોસ્પિટલમાં આગ લાગતા સિક્યોરિટી ગાર્ડ અને તેની પત્નીનું મોત, હોસ્પિટલના સીસીટીવી બંધ

ગુજરાત: અમદાવાદની મોદી આઈ કેર હોસ્પિટલમાં આગ લાગતા સિક્યોરિટી ગાર્ડ અને તેની પત્નીનું મોત, હોસ્પિટલના સીસીટીવી બંધ