ગુજરાતમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 15 જેટલા પ્રોજેક્ટો પૂર્ણ: 50 હજાર કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયા 2077 કિલોમીટર લાંબા રોડ, ચાલુ વર્ષે 15 નવા પ્રોજેક્ટ મંજૂર

ગુજરાતમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 15 જેટલા પ્રોજેક્ટો પૂર્ણ: 50 હજાર કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયા 2077 કિલોમીટર લાંબા રોડ, ચાલુ વર્ષે 15 નવા પ્રોજેક્ટ મંજૂર