અમદાવાદના એક કેફે ‘બાપનો બગીચો’ માં ફિલ્મી ઢબે દરવાજો તોડી ઘૂસી એસયુવી કાર, ગન સાથે માથાભારે શખસે મારી એન્ટ્રી અને પછી ટોળાએ કરી તોડફોડ

અમદાવાદના એક કેફે ‘બાપનો બગીચો’ માં ફિલ્મી ઢબે દરવાજો તોડી ઘૂસી એસયુવી કાર, ગન સાથે માથાભારે શખસે મારી એન્ટ્રી અને પછી ટોળાએ કરી તોડફોડ