તિબેટમાં ભયાનક હિમપ્રપાત, 13 લોકોના મોત: 24 કલાક પછી પણ લાપતા લોકોની તપાસ ચાલુ, ચીને રાતોરાત 131 લોકોની રેસ્ક્યુ ટીમ મોકલી

તિબેટમાં ભયાનક હિમપ્રપાત, 13 લોકોના મોત: 24 કલાક પછી પણ લાપતા લોકોની તપાસ ચાલુ, ચીને રાતોરાત 131 લોકોની રેસ્ક્યુ ટીમ મોકલી