ઇઝરાયલનો ફિલિસ્તીન પર હુમલો: 61 વર્ષની મહિલા સહિત 9 લોકોના મોત, કેટલાય ઘાયલ; હોસ્પિટલ પર પણ એર એટેક

ઇઝરાયલનો ફિલિસ્તીન પર હુમલો: 61 વર્ષની મહિલા સહિત 9 લોકોના મોત, કેટલાય ઘાયલ; હોસ્પિટલ પર પણ એર એટેક