સિઝનમાં પહેલીવાર નર્મદા ડેમના 5 ગેટ ખોલાયા, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા જિલ્લાના કાંઠા વિસ્તારના ગામોને કરાયા એલર્ટ

સિઝનમાં પહેલીવાર નર્મદા ડેમના 5 ગેટ ખોલાયા, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા જિલ્લાના કાંઠા વિસ્તારના ગામોને કરાયા એલર્ટ