સુપ્રીમ કોર્ટ: પાંચમાંથી ચાર જજે નોટબંધીના પગલાને યોગ્ય ગણાવ્યું: કહ્યું ‘કેન્દ્રને નોટબંધી કરવાની બધી જ સત્તા છે, જેમાં કઈ જ ખોટું નથી’

સુપ્રીમ કોર્ટ: પાંચમાંથી ચાર જજે નોટબંધીના પગલાને યોગ્ય ગણાવ્યું: કહ્યું ‘કેન્દ્રને નોટબંધી કરવાની બધી જ સત્તા છે, જેમાં કઈ જ ખોટું નથી’