સીએમ યોગી : કોઈપણ અસામાજિક તત્વ કે ગુંડા કોઈપણ ધંધાદારી વ્યક્તિ પાસેથી ખોટી રીતે પૈસા નહિ પડાવી શકે

સીએમ યોગી : કોઈપણ અસામાજિક તત્વ કે ગુંડા કોઈપણ ધંધાદારી વ્યક્તિ પાસેથી ખોટી રીતે પૈસા નહિ પડાવી શકે