વડોદરા માં M S યુનિવર્સિટી માં યુવતી નો નમાજ પઢતો વિડિઓ વાયરલ થતા વિવાદ થયો

વડોદરા માં M S યુનિવર્સિટી માં યુવતી નો નમાજ પઢતો વિડિઓ વાયરલ થતા વિવાદ થયો