વડોદરાના ફતેહગંજ પુલ પર પતંગની દોરી આવતા એક યુવકનું ગળું કપાયું; ગળા પર દોરી વાગતા બધી નસો કપાઈ