રાજુ શ્રીવાસ્તવની પત્નીએ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું એ રાજનીતિમાં આવશે અને એમના પતિનું અધૂરું સપનું પૂરું કરશે

રાજુ શ્રીવાસ્તવની પત્નીએ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું એ રાજનીતિમાં આવશે અને એમના પતિનું અધૂરું સપનું પૂરું કરશે