રાજસ્થાન કોર્ટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: કેદીને બાળક પેદા કરવા આપ્યા 15 દિવસના પેરોલ, પત્નીના કહેવા પ્રમાણે એના 16 સંસ્કાર અધૂરા ના રહે એટલે મળી પેરોલ

રાજસ્થાન કોર્ટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: કેદીને બાળક પેદા કરવા આપ્યા 15 દિવસના પેરોલ, પત્નીના કહેવા પ્રમાણે એના 16 સંસ્કાર અધૂરા ના રહે એટલે મળી પેરોલ