મુલાયમ સિંહ યાદવ ને પદ્મ વિભૂષણ થી સન્માનિત કરાશે, 2024 ના ચૂંટણી માટે નો બીજેપી નો માસ્ટરસ્ટ્રોક

મુલાયમ સિંહ યાદવ ને પદ્મ વિભૂષણ થી સન્માનિત કરાશે, 2024 ના ચૂંટણી માટે નો બીજેપી નો માસ્ટરસ્ટ્રોક