બોલીવૂડ અને ટોલિવૂડની ફેમસ કલાકાર તુનિશા શર્મા એ ગળે ફાંસો લગાવી સેટ પર જ કરી લીધી આત્મહત્યા, પોતે પ્રેમ ને માનતી હતી બધા કરતા ઉપર

બોલીવૂડ અને ટોલિવૂડની ફેમસ કલાકાર તુનિશા શર્મા એ ગળે ફાંસો લગાવી સેટ પર જ કરી લીધી આત્મહત્યા, પોતે પ્રેમ ને માનતી હતી બધા કરતા ઉપર