બીજેપી નેતા ચિત્રા વાઘ એ ઉર્ફી જાવેદ વિરુદ્ધ મુંબઈના રસ્તા પર અસ્લિલતા ફેલાવવા બદલ કાર્યવાહી કરવાની અપીલ કરી

બીજેપી નેતા ચિત્રા વાઘ એ ઉર્ફી જાવેદ વિરુદ્ધ મુંબઈના રસ્તા પર અસ્લિલતા ફેલાવવા બદલ કાર્યવાહી કરવાની અપીલ કરી