ફેમસ કોમેડિયન તન્મય ભટ્ટ એ કીટો ડાયટ અને હેવી લિફ્ટિંગ ની મદદ થી 110 કિલો વજન ઉતાર્યું

ફેમસ કોમેડિયન તન્મય ભટ્ટ એ કીટો ડાયટ અને હેવી લિફ્ટિંગ ની મદદ થી 110 કિલો વજન ઉતાર્યું