ફાંસીની સજાથી બચવા કોર્ટમાં મધરાતવાળો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા હવે બંધ: રાષ્ટ્રપતિના ફેસલો જ અંતિમ ફેસલાની જોગવાઈ

ફાંસીની સજાથી બચવા કોર્ટમાં મધરાતવાળો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા હવે બંધ: રાષ્ટ્રપતિના ફેસલો જ અંતિમ ફેસલાની જોગવાઈ