પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં રોજ લાખો લોકો લઈ રહ્યાં છે મુલાકાત; 600 એકરમાં બનેલું આ નગર દુનિયાને આપી રહ્યું છે અનોખો મેસેજ; જુઓ આ નગરની કેટલીક તસ્વીરો