પ્રમુખસ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ નો શાસ્ત્ર વિધિ થી થઇ શરૂઆત, નરેન્દ્ર મોદી સાથે મહંત સ્વામી એ કર્યા સાથે દર્શન

પ્રમુખસ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ નો શાસ્ત્ર વિધિ થી થઇ શરૂઆત, નરેન્દ્ર મોદી સાથે મહંત સ્વામી એ કર્યા સાથે દર્શન