પાકિસ્તાન: મોંઘવારી એટલી વઘી કે લોકોએ 150 રૂપિયે કિલો લોટ લેવા માટે કરી પડાપડી, હાલત ભિખારી કરતા પણ ખરાબ થઇ

પાકિસ્તાન: મોંઘવારી એટલી વઘી કે લોકોએ 150 રૂપિયે કિલો લોટ લેવા માટે કરી પડાપડી, હાલત ભિખારી કરતા પણ ખરાબ થઇ