પાકિસ્તાનના નવા ચીફ સિલેક્ટર તરીકે શાહિદ આફ્રિદીની પસંદગી, કમિટીમાં આવતા જ કર્યા ઘણા બધા ગંભીર ફેરફાર

પાકિસ્તાનના નવા ચીફ સિલેક્ટર તરીકે શાહિદ આફ્રિદીની પસંદગી, કમિટીમાં આવતા જ કર્યા ઘણા બધા ગંભીર ફેરફાર