નશામાં ધૂત એર ઇન્ડિયાના મુસાફરે બાજુમાં બેઠેલી મહિલા પેસેન્જર પર પેશાબ કરી હદ પાર કરી, 30 દિવસનો ફ્લાય લિસ્ટમાં મૂકી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ

નશામાં ધૂત એર ઇન્ડિયાના મુસાફરે બાજુમાં બેઠેલી મહિલા પેસેન્જર પર પેશાબ કરી હદ પાર કરી, 30 દિવસનો ફ્લાય લિસ્ટમાં મૂકી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ