દિશા પટની એ ગોલ્ડન કટ વાળા ડ્રેસ માં પોતાનું ફિગર દેખાડ્યું જે ફેન્સ જોઈ ને થઇ ગયા પાગલ અને એનું શરીર જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યા