ટ્વિટર બાદ હવે મેટાના કર્મચારીઓ પર પણ લટકતી તલવાર; માર્ક ઝકરબર્ગ આ અડવાડીયામાં કરશે મોટાભાગના કર્મચારીઓની છુટ્ટી

ટ્વિટર બાદ હવે મેટાના કર્મચારીઓ પર પણ લટકતી તલવાર; માર્ક ઝકરબર્ગ આ અડવાડીયામાં કરશે મોટાભાગના કર્મચારીઓની છુટ્ટી