ટવિંકલ ખન્ના અને તેમની દીકરી મોટી ગાડી છોડીને લીધી રિકશા ની મજા, તેમની દીકરી ખુબ ખુશ જણાઈ